Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)

Fatmah Taufik Hidayat, Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim

Abstract


Dalam kehidupan bermasyarakat, adat dan ‘urf tidak bisa dilepaskan. Adat dan ‘urf merupakan kebiasaan yang muncul dalam masyarakat. Islam bisa mentolerir adat dan ‘urf yang berkembang dalam masyarakat sejauh itu tidak bertentangan dalam hukum yang berlaku dalam Islam, dan bahkan Islam menjadikan adat dan ‘urf itu sebagai sebuah pedoman ketetapan hukum selama ianya memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Kajian ini menguraikan prinsip-prinsip adat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, dan juga bagaimana Islam memandang adat dan ‘urf tersebut serta bagaimana adat dan ‘urf   bisa diangkat menjadi sebuah ketetapan hukum dalam Islam. Kajian ini merupakan kajian literatur dimana tulisan-tulisan dan buku-buku yang berkaitan akan dijadikan referensi dalam penulisan kajian ini.

 

Kata kunci: Adat, ‘urf, budaya

Full Text:

PDF

References


Abdul Aziz Dahlan, dkk. 2001. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van

Hoeve. Jilid 6 201.

Abdul Wahab Khalaf, Kaidah- kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 135-136.

Abu Zahrah, Muhammad. 1978. Ushul al-Fiqh. Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi. Akgul, Y. S. & Kambhamettu, C.

A coarse-to-fine deformable contour optimization framework. IEEE Transactions on Analysis and Machi Al-Suyuti Al-Asybah wa al-Nadhair (Singapura: Sulaiman Mar‘i, tth.).

Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam(Beirut: Dar al- Fikr, tth.), Jilid II. Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. "al- Madkhal al-Fiqhi al-‘Aamm: al-Fiqh al-Islami fi Thawbihi al-Jadid." Damascus: Dar al-Fikr (1978) Jilid I dan II

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh II. Jakarta : logos wacana Ilmu,

Azzam, Abd al-Aziz. (2001). al- Maqasid alShariyyah Fi al Qawaid al-Fiqhiyyah. Kaherah: Dar al-Bayan Li al Tibacah Wa al-Nashr.

https://ibelboyz.wordpress.com/2 011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar hukum- macam macam-kedudukan- dan-permasalahannya/

Ibn al-Thayyib al- Mu‘tazily, Al-Mu‘tamad fi Ushul al- Fiqh (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyah, tth.).

Imron Rosyadi. 2005. KEDUDUKAN AL-‘ADAH WA AL-‘URF DALAM BANGUNAN HUKUM ISLAM. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. SUHUF, Vol. XVII, No.

/Mei 2005: 3-12

Lahaji & Nova Effenty Muhammad. 2015. Qaul qadim dan qaul jadid imam syafi’i: telaah faktor sosiologisnya. Al-Mizan. Volume 11 Nomor 1 Juni 2015.

http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am

Lahmuddin Nasution, 2001. Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi‘i

Bandung: Rosda.

Maioen Zubair,2005. Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, (Surabaya: Khalista.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al- Fiqh (Kairo: Dar al-Fikr al- Adaby, 1958).

Nadratuzzaman Hosen. 2009. Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi. Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta. Al- Iqtishad: Vol. I, No 1, Januari 2009

Rahmat Illahi Besri. 2011. ‘Urf: Pengertian, Dasar Hukum, macam-macam, kedudukan, dan permasalahannya. Oktober 13, 2011

Wahbah al-Zuhaili, Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Kitab, 1978).

Wikipedia. 2016. Mazhab Syafi'i. https://id.wikipedia.org/wi ki/Mazhab_Syafi'i


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


REDAKSI JURNAL SOSIOLOGI USK (MEDIA PEMIKIRAN & APLIKASI): Gedung Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Universitas Syiah Kuala, Jln. Tgk Tanoh Abee, Darussalam Banda Aceh, Aceh 23111.Telp. (0651)7555267. eMail: sosiologiusk@gmail.com 

 

Lisensi Creative Commons

All publication by Jurnal Sosiologi USK are licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional